۱۴۰۰ جمعه ۲ مهر

 

بیانیه چشم انداز، رسالت، اهداف و ارزش های دانشکده طب ایرانی کرمان، پس از کسب نظرات مشورتی با سایر گروه های آموزشی دانشگاه ازجمله گروه های بالینی، داروسازی، بهداشت و مدیریت، و نیز تعدادی از دانش آموختگان رشته، و توسط تیم اعضای هیات علمی دانشکده طب ایرانی کرمان و تدوین و نهایی شد.

 

اسامی تیم همکار:

 

دکتر شهرام کلانتری                      متخصص داروسازی سنتی و عضو هیات علمی دانشکده

دکتر هاله تاج الدینی                      متخصص طب ایرانی و عضو هیات علمی دانشکده

دکتر حسین کارگر                          متخصص طب ایرانی و عضو هیات علمی دانشکده

دکتر محدثه کمالی                         متخصص طب ایرانی و عضو هیات علمی دانشکده

دکتر مریم عظیمی                         متخصص طب ایرانی و عضو هیات علمی دانشکده

دکتر مهرزاد مهربانی                       متخصص طب ایرانی و عضو هیات علمی دانشکده

دکتر مریم رامشک                         متخصص داروسازی سنتی و عضو هیات علمی دانشکده

دکتر محبوبه رییس زاده                   متخصص داروسازی سنتی و عضو هیات علمی دانشکده

دکتر زهره سرحدی نژاد                   متخصص داروسازی سنتی و عضو هیات علمی دانشکده

دکتر مسعود مقدری                       متخصص طب ایرانی و عضو هیات علمی دانشکده

دکتر محمد ستایش                       متخصص طب ایرانی و عضو هیات علمی دانشکده

دکتر ناصر ابراهیم پور                    متخصص طب ایرانی و نماینده دانش آموختگان رشته طب ایرانی دانشکده