۱۴۰۰ جمعه ۲ مهر

عنوان کارگاهها

لینک کارگاهها

کارگاه های مدیریت توسعه آموزش در پژوهش در سال 99

کارگاه های مدیریت توسعه آموزش در پژوهش در سال 98

کارگاه های آموزشی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه 

کارگاه های آموزشی  مرکز تحقیقات مدل سازی در سلامت