۱۴۰۰ پنج شنبه ۳ تير

کارشناس رایانه : آقای محمدصادق یوسف اللهی

تلفن : 03432110119

شماره اتاق : 32

شرح وظايف : کلیه امور مربوط به رایانه دانشکده