۱۴۰۰ پنج شنبه ۳ تير

خانم دکتر مهرزاد مهربانی

معاونت پژوهشی دانشکده طب سنتی ایرانی و عضو هیات علمی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان

رشته طب سنتی ایرانی

شماره تماس : 03432110119 داخلی 16