۱۴۰۰ پنج شنبه ۳ تير
 
 
اعضای هیأت علمی گروه 
 

نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی رشته تحصیلی cv

دکتر  شهرام کلانتری استادیار طب سنتی ایرانی

دکتر زرین سرحدی استادیار داروسازی سنتی

دکتر محبوبه رئیس زاده استادیار داروسازی سنتی
دکتر مریم رامشک استادیار داروسازی سنتی