۱۴۰۰ پنج شنبه ۳ تير
مسئول حسابداری :  آقای مهدی اسدی کرم

تلفن : 03432110119

شماره اتاق : 30

شرح وظايف : رسيدگي به كليه امور مالي دانشكده