۱۴۰۰ پنج شنبه ۳ تير

مسئول دبيرخانه : خانم نجمه میرکهنوج
تلفن : 03432110119-03432110123
شماره داخلی : 11

شرح وظايف : ثبت و شماره زدن نامه هاي اداري