۱۴۰۰ پنج شنبه ۳ تير

كارپردازي : آقاي عبدالمجيد اسدي
تلفن : 03432110119
شماره داخلی : 30

شرح وظايف : خريد و تنظيم سندها