۱۴۰۰ پنج شنبه ۳ تير

انباردار : آقاي رامين نعمتي
تلفن : 03432110119
شماره داخلی : 14

شرح وظايف : بررسي ورود و خروج اجناس از انبار