۱۴۰۰ پنج شنبه ۳ تير

مسئول تاسيسات : آقاي ناصر درويشي مقدم
تلفن : 03432110119
شماره داخلی : 
شرح وظايف : رسيدگي و بررسي امور تاسيسات دانشكده