۱۴۰۰ پنج شنبه ۳ تير

خانم دکتر هاله تاج الدینی

معاونت آموزشی دانشکده طب سنتی ایرانی و عضو هیات علمی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان

رشته طب سنتی ایرانی

شماره تماس : 03432110119  داخلی : 15